Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:
Sparbanken Alingsås AB
Org. nr 556809-0855
Box 553 441 16 Alingsås

Sparbanken Alingsås AB ("Banken") behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal ingås eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t ex kreditupplysning eller affärsbedömning). När bankärenden utförs via telefon eller video behandlas personuppgifter även genom inspelning. Personuppgifter behandlas också inom ramen för Bankens internet- och mobiltjänster.

I samband med att en kundrelation inleds och vid vissa internationella betalningar, kontrollerar Banken personuppgifter mot sanktionslistor som banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att göra för att säkerställa att kundrelation kan inledas och transaktioner genomföras.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, t ex uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifterna behandlas för hantering och fullgörelse av avtal och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan dessutom fungera som underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t ex i riskberäkningsmodeller som Banken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Om inte direktreklamspärr begärts kan Banken också komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål, och då komma att kontakta kunder via e-post såvida dessa inte uttryckligen tackat nej till det.

För de ändamål som nämns ovan kan personuppgifter, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av banker och företag som ingår i Bankens koncern samt andra företag som Banken samarbetar med, t ex kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav samt Bankgirocentralen och SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). I vissa fall är Banken också skyldig att lämna uppgifter till myndigheter, t ex till Skatteverket, Finansinspektionen och Försäkringskassan.
Om du vill veta vilka uppgifter Banken behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till något av Bankens kontor eller till den adress som anges nedan.


Sparbanken Alingsås AB, Box 553, 441 16 Alingsås.
Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Banken eller om du vill att Banken ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift.


Information regarding processing of personal data
Controller of personal data:
Sparbanken Alingsås AB
Org. nr 556809-0855
Box 553
441 16 Alingsås

Sparbanken Alingsås AB (the "Bank") processes personal data which is provided in conjunction with
applications and notices of interest, and when agreements are entered into or otherwise registered
in connection with preparations for, or administration of an order, for example in conjunction with
credit checks or assessing a transaction. When the banking errand is carried out by telephone or
video, personal data is also processed through recordings. Personal data is also processed within the
scope of the Bank's Internet and mobile services.

In connection with the commencement of a customer relationship and in connection with certain
international payments, the Bank checks personal data against sanctions lists which the Bank,
pursuant to law or public authority decision, is obligated or entitled to maintain in order to ascertain
that a customer relationship can be entered into and transactions can be executed.

In order to keep personal data current, the data may be updated and supplemented with information
from public and private registers, e.g. updating of address data via the national person and address
register (SPAR).

The personal data is processed for the administration and performance of agreements and for
actions which were requested before and after an agreement is entered into. Personal data is also
processed in order to enable the Bank to perform its legal obligations. The personal data may also
serve as a basis for financial advice, marketing and customer analyses, business and method
development, and statistics and risk management, e.g. risk assessment models which the Bank uses
in order to satisfy capital adequacy requirements. Unless a direct mail block is requested, the Bank
may also use the data for marketing purposes and, in such case, contact customers by email unless
the customer has expressly opted out.

In furtherance of the purposes set forth above, personal data may (taking into consideration bank
secrecy) be provided to, and processed by, banks and companies which are included in the Bank's
corporate group as well as other companies with which the Bank cooperates, e.g. credit bureaus and
companies which handle payment claims as well as Bankgirocentralen and SWIFT (Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication). In some cases, the Bank is also obligated to
provide information to public authorities, e.g. the Swedish Tax Agency, Swedish Financial Supervisory
Authority, and the National Insurance Office.

If you would like to know what information about you is processed by the Bank, you may submit or
send a written and signed request to the Bank at the address stated below.
Sparbanken Alingsås AB, Box 553, 441 16 Alingsås

To the same address, you may request a block of direct advertising or request correction of incorrect or incomplete personal data.

Stäng Skriv ut