Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Ersättningspolicy Sparbanken Alingsås AB

2018-01-29

Innehållsförteckning
 

1. Allmänt
2. Syfte
3. Mål
4. Styrning
5. Särskild ansvarig styrelseledamot
6. Kriterier för ersättning
7. Särskilt reglerad personal
8. Avsättning till vinstandelsstiftelse
9. Uppföljning och kontroll
10. Offentliggörande av ersättningar

 

 

1. Allmänt
Enligt FFFS 2011:1 ska styrelsen i institut som står under Finansinspektionens tillsyn besluta om en dokumenterad ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyn som grundar sig på en genomförd riskanalys.

2. Syfte
Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur ersättningar inom banken ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt vilka anställda som ska vara särskilt reglerad personal och för vilka särskilda regler om rörlig ersättning ska gälla

3. Mål
Bankens långsiktiga huvudmålsättning är att i enlighet med lagen och Lagen om bank- och finansieringsrörelse bedriva verksamheten så att bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser (soliditet och likviditet) inte äventyras. Detta inbegriper även riskhantering, sundhet och transparens. Vad beträffar ersättningar till personalen är ett tydligt mål att fasta ersättningar är personalens levebröd och det som gemene man räknar med i kalkyl för sin inkomst. De rörliga ersättningar banken beslutar om ska enbart vara en bonus som ingen kan förutsätta att den ger årlig utdelning.

4. Styrning
Styrelsen har det övergripande ansvaret för ersättningsfrågor i banken. Alla ersättningar och förmåner till reglerad personal beslutas av styrelsen eller av styrelsen delegerat mandat till ersättningskommitté. All rörlig ersättning, vanligtvis i form av vinstandelssystem, beslutas av styrelsen. Fasta ersättningar och förmåner till övriga anställda beslutas av VD eller i enlighet av denne delegerat mandat.

5. Ersättningskommittée
Ersättningssystem till anställda är styrelsens angelägenhet och ansvar liksom riskanalys, tillämpning och uppföljning. Inom styrelsen bildar ordförande och vice ordförande ersättningskommittér för ersättningsfrågor till reglerad personal. Ersättningskommittén ska ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av riskanalys för att självständigt kunna bedöma ersättningspolicyns lämplighet. Kommittén bereder och följer upp frågor om ersättningssystem i banken och rapporterar till styrelsen. Ersättningskommittén har styrelsens mandat att besluta om ersättningar till reglerad personal. På nästkommande styrelsemöte ska detta rapporteras till styrelsen. Anställd i banken som tillika ingår i styrelsen får inte ingå i denna funktion. Avseende ersättningar och förmåner till reglerad personal exklusive VD så förbereder VD underlag för beslut.

6. Kriterier för ersättning
Inga rörliga ersättningar, förutom avsättning till vinstandelar, (se punkt 8) får förekomma i banken. Detta gäller samtliga anställda inklusive bankledningen. Avsättning till vinstandelsstiftelse får ske med maximalt 1,5 prisbasbelopp per heltidstjänst och år. Detta innebär att regelverket kring uppskjuten ersättning till särskilt reglerad personal inte är tillämpligt.

7. Särskilt reglerad personal
Banken har med utgångspunkt från genomförd riskanalys, bedömt vilka anställda som ska utgöra s.k. särskilt reglerad personal och som därigenom omfattas av särskilda begränsningar i ersättningshänseende. Personal hörande till någon av följande kategorier anses vara särskilt reglerad personal:
a) Bankledningen
b) Anställda med ansvar för kontrollfunktioner, dvs. ansvariga för regelefterlevnad och riskkontroll

Övriga anställda i banken har i riskanalysen bedömts som ej tillhörande gruppen särskilt reglerad personal. VD ansvarar för att all personal i banken delas in enligt de kriterier som anges ovan.

8. Avsättning till vinstandelsstiftelse
I syfte att stimulera ett långsiktigt värdeskapande kan bankens styrelse, efter genomförd riskanalys, besluta om eventuell avsättning till vinstandelsstiftelse. Kriterierna för denna avsättning, som ska vara begränsad till storlek, (se punkt 6) ska ha en väl avvägd risknivå för banken samt får aldrig innebära att bankens långsiktiga målsättning gällande kapital och likviditet äventyras. Avsättningen som omfattar samtliga anställda, sker genom inbetalning till Stiftelsen Guldeken. Till stiftelsen överlämnade medel bildar en gemensam fond i vilken respektive anställd äger en mot anställnings- och tjänstgöringsgrad svarande individuell andel. Utbetalningen av resultatandel ur Guldeken sker tidigast efter fem års fondering.

9. Uppföljning och kontroll
Styrelsens beslut om storleken på det belopp som ska in till Guldeken för enskilt år ska grunda sig på en redovisning över hur uppställda mål uppfyllts.
VD ska redovisa bankens ersättningssystem samt efterlevnaden av denna policy till styrelsen.
Bankens kontrollfunktion för ersättningssystem, funktionen för regelefterlevnad, ska självständigt årligen eller vid behov granska att bankens ersättningssystem är i överensstämmelse med beslutad ersättningspolicy.


10. Offentliggörande av ersättningar
Relevant och tydlig information om bankens ersättningar ska lämnas i bankens årsredovisning, bilaga till den eller på bankens webbplats. Informationen ska finnas tillgänglig minst ett år efter offentliggörandet.
Informationen bör innehålla:

- Bankens avsättning till vinstandelsstiftelse
- Räkenskapsårets kostnadsförda belopp för ersättningar
- Övriga relevanta uppgifter enligt FFFS 2011:1.

 

Stäng Skriv ut