Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av förändringar respektive lands valutakurs.

För Swedbank Roburs fonder finns även aktuella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser att hämta på våra kontor.