Hoppa till huvudinnehåll

Bättre avkastning med ökad självkännedom

En persons beslutsfattande drivs mer av medfödda beteendemönster än av rationella överväganden. Förståelse och hantering av egna känslor kan därför vara en av de viktigaste lärdomarna för att få en långsiktigt positiv och stabil portföljutveckling..

En lende man som lutar sig mot en vägg

"Investeringspsykologi förändras aldrig, trots den extraordinära tillväxten i världsekonomin, och den skenbara förfiningen av investeringstekniker. Den mänskliga naturen förändras inte, och en liten förståelse av människor kan ta dig långt marknaderna." Leo Gough, amerikansk författare

En viktig premiss för prissättningen av finansiella tillgångar är att priset kontinuerligt sätts av människor. Detta innebär att mänskliga beteendemönster i mycket stor utsträckning påverkar prisutvecklingen, vilket inte är fallet vid prissättningen av andra tillgångar, som exempelvis olika typer av konsumentprodukter.

Människor drivs av medfödda känslor som girighet, rädsla och förhoppningar, samt en stark flockmentalitet, och därför kan priset på finansiella tillgångar ibland röra sig långt bortom vad som skulle kunna anses motiverat.

När girighet får fäste hos investerarkollektivet och vår inbyggda flockmentalitet driver oss i en och samma riktning kan bubblor i marknaden eller i enskilda aktier uppstå. På samma sätt kan en kollektiv rädsla som får fäste hos investerare leda till en kraftfull nedgång på börsen eller i ett enskilt värdepapper.

Medvetenhet om att medfödda beteendemönster i kombination med en nedärvd flockmentalitet kan driva prisutvecklingen på detta sätt, är en viktig aspekt att ha med sig som investerare. Detta vare sig man investerar mer trendföljande eller letar efter investeringsmöjligheter utifrån de "felprissättningar" som dessa sentimentbaserade prisrörelser kan skapa.

Den "Tekniska Analysen", där analys primärt sker utifrån den historiska prisutvecklingen, grundar sig vidare på hur investerare som kollektiv tenderar att agera utifrån dessa medfödda beteendemönster.

Medfödda beteendemönster styr individens beslutsfattande

Lika viktigt som att förstå hur medfödda beteendemönster hos ett kollektiv av investerare påverkar prissättningen av finansiella tillgångar är det att förstå hur dessa påverkar vårt beslutsfattande på individuell basis.

De köp- respektive säljbeslut som ofta fattas på en undermedveten, känslomässig grund brukar nämligen ha en mycket stor påverkan på den mer långsiktiga portföljutvecklingen.

För att uppfylla en människas inbyggda belöningssystem och önskan om att känna stolthet brukar till exempel vinstpositioner säljas alldeles för tidigt, medan förlustpositioner istället behålls alldeles för länge och kanske till och med ignoreras för att undvika den ångest som positionen ger.

Det är dessa beteendemönster som denna artikelserie om tre delar kommer att fokusera på, tillsammans med några enkla tekniker för att hantera de negativa aspekter som de kan medföra. Det handlar både om att undvika större förluster och att bryta den handlingsförlamning som ofta uppstår när positioner utvecklats dåligt.

Lär känna dig själv bättre för att undvika fallgropar

Då våra beteendemönster är medfödda och inte går att förändra gäller det att öka medvetenheten om att de finns, för att i större utsträckning minska dess eventuella negativa inverkan.

Vår hjärna är inte heller en dator som processar information på ett rationellt sätt, vilket får konsekvenser för vårt beslutsfattande. Ett sätt att illustrera detta kan göras via den optiska illusionen nedan.

Vilken av de horisontella linjerna i bilden ovan är längst? De flesta skulle nog spontant säga den nedre linjen, trots att de är lika långa. Hjärnan utnyttjar konstant genvägar och emotionella filter för att korta ner analystid och energianvändning. Det är medfött och något man måste förhålla sig till vid beslutsfattande.

De medfödda beteendemönster som brukar ha störst negativ inverkan på vårt beslutsfattande vad gäller börshandel är:

- att man generellt sett har en övertro på sin förmåga,
- att man har en obenägenhet till förändringar,
- att tidigare vinster tenderar att öka riskviljan,
- att man kontinuerligt drivs av stolthet och ånger.

Det som dock är positivt är att den eventuella negativa inverkan som dessa beteendemönster kan ha på vårt beslutsfattande kan minskas med hjälp av enkla tekniker.

Vi berättar mer om detta i nästa nyhetbrev! 

Text: Martin Hallström Marknadsstrateg på Swedbank