Import- och exportföretag drabbas i många led av de åtgärder som vidtas för att minska spridningen av covid-19. Företagens flöden påverkas kraftigt och osäkerheten är stor huruvida affärer kommer kunna genomföras alls.

Självklart är det svårt att ge allmänna råd till exportörer och importörer, då varje företag är unikt och jobbar under olika förutsättningar och mot olika marknader. Men ett generellt råd i osäkra tider är att göra en valutaöversyn. Eftersom både exportörer och importörer möter ökad osäkerhet vad gäller försäljningar, kan det vara bra att korta ned löptider och volymer som ska valutasäkras. 

Generellt gäller att exportörer i regel har drabbats mildare av krisen då kronan väntas förbli relativt svag mot stora exportdestinationer som eurozonen, Danmark och USA. Detta gäller dock inte mot Norge och Storbritannien. Importörer har större utmaningar med svag krona och ett stort globalt utbudsöverskott på varor samt ovilja bland kunder att handla i butiker, vilket läggs till en redan pressad prisbild innan med internethandeln.