Modellavtal

 •  Bakgrund
  Syftet med fotograferingen är att ta fram bilder att användas av Banken vid produktion av material för att nyttjas av Banken i dels marknadsföringssyfte, dels övrig kommunikation. Modellen har anlitats via detta Avtal att förekomma på bilder i Banken marknadsföringsmaterial.
 •  Syfte
  Avtalet syftar dels till att reglera hur de för Avtalet aktuella bilderna får användas av Banken, dels reglera Bankens behandling av Modellens personuppgifter.
 •  Definitioner
  För definitioner av personuppgiftsbegrepp hänvisas till vid var tid gällande integritetslagstiftning.
 •  Behandling av modellens personuppgifter
  Banken kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om Modellen: Bild, namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Banken kommer att behandla Modellens personuppgifter för ändamålet att utföra fotograferingen och i övrigt fullgöra Avtalet med Modellen.

Personuppgifterna kommer att bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, dvs. genomförd och fullföljd marknadsföring enligt Avtalet. Eftersom Banken tar bilder som lagras digitalt och används i enlighet med detta Avtal innebär även det att Banken behandlar Modellens personuppgifter. Banken kommer enbart att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Angelica Rosin är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Modellen når personuppgiftsansvarig enklast via angelica.rosin@sparbankenalingsas.se

Ändamålet med att behandla Modellens personuppgifter är att använda aktuella bilder i enlighet med detta Avtal. Den rättsliga grunden för Bankens behandling av Modellens personuppgifter är att fullgöra detta Avtal.

Banken kommer att spara Modellens personuppgifter så länge bilderna på Modellen används i enlighet med detta Avtal.

Modellen har rätt att kontakta Banken för att få information om vilka uppgifter Banken har om Modellen, för att begära rättelse eller radering av inte längre aktuella uppgifter eller begära en överföring av Modellens uppgifter. Modellen har även rätt att begära att Banken begränsar behandlingen av Modellens uppgifter. Om Modellen begär radering av Modellens uppgifter innebär det inte att bilderna kommer att raderas då bilderna kommer användas i enlighet med detta Avtal.

Modellen har även rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om Modellen vill inge klagomål om hur Banken behandlar Modellens personuppgifter.

 • Tvister
  Avtalet regleras av svensk rätt.Alla eventuella tvister som uppkommer med anledning av Avtalet, dess tillkomst, tillämpning och förändringar av samt samtliga ur Avtalet härrörande rättsförhållanden skall prövas av Alingsås Tingsrätt som första instans.