Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Finansiell information

Här hittar du:

Årsredovisningar, delårsrapporter, upplåningsprogram, likviditetsrisk m.m.

Finansiell kalender

  • 2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
  • 2024-03-25 Års-och hållbarhetsredovisning 2023
  • 2024-04-22 Delårsrapport januari - mars 2024
  • 2024-08-26 Delårsrapport januari - juni 2024
  • 2024-10-28 Delårsrapport januari - september 2024

Information om årsstämman 2024

Här hittar du kallelse och andra handlingar till årsstämman för Sparbanken Alingsås AB (publ).

Miljöbild löv

Andra finansiella rapporter

Likviditetsrisk

Styrelsen i Sparbanken Alingsås AB har definierat likviditetsrisk som risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Målet för bankens riskhantering är att identifiera, mäta och analysera samtliga risker som kan förhindra att banken når sina mål.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggör Sparbanken Alingsås AB org.nr 556809-0855 periodisk information om kapitalbas, riskvägda exponeringsbelopp, kapitalrelationer, kapitalbaskrav, buffertkrav, bruttosoliditet, likviditetstäckningskvot, nettofinansieringsbehov samt internt bedömt kapitalbehov. 

Ersättningspolicy

Informationen lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:1 och artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Pelare 3

Denna rapport innehåller information om Sparbanken Alingsås AB:s org.nr 556809-0855, kapitaltäckning, riskhantering och likviditet. Informationen ska lämnas årligen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) samt kompletterande förordningar och standarder, såsom Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:12 och 2010:7 samt ITS (EU) 2021/637.

mjorn

Upplåningsprogram

För att skapa bra förutsättningar för att bedriva en lönsam och hållbar bank så emitterar vi obligationer. Det ger oss större möjligheter och en ökad trygghet i vår finansiering.

Rating

Rating

Sparbanken Alingsås åsätts ett kreditbetyg av ratinginstitutet Nordic Credit Rating. Betyget är betydelsefullt för bankens upplåning på kapitalmarknaderna. Ett bättre kreditbetyg medför en lägre finansieringskostnad. För närvarande åsätts banken kreditbetyget A- med stable outlook av Nordic Credit Rating.

Kontakta oss

Helena Wessbo

Ekonomichef