Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell information

Här hittar du:

  • Årsredovisningar
  • Delårsrapporter
  • Likviditetsrisk
  • Pelare 3
  • Kapitaltäckning
  • Ersättningar

Andra finansiella rapporter

Likviditetsrisk

Styrelsen i Sparbanken Alingsås AB har definierat likviditetsrisk som risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Målet för bankens riskhantering är att identifiera, mäta och analysera samtliga risker som kan förhindra att banken når sina mål.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggör Sparbanken Alingsås AB org.nr 556809-0855 periodisk information om kapitalbas, riskvägda exponeringsbelopp, kapitalrelationer, kapitalbaskrav, buffertkrav, bruttosoliditet, likviditetstäckningskvot, nettofinansieringsbehov samt internt bedömt kapitalbehov. 

Ersättningspolicy

Informationen lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:1 och artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Pelare 3

Denna rapport innehåller information om Sparbanken Alingsås AB:s org.nr 556809-0855, kapitaltäckning, riskhantering och likviditet. Informationen ska lämnas årligen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) samt kompletterande förordningar och standarder, såsom Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:12 och 2010:7 samt ITS (EU) 2021/637.

Kontakta oss

Helena Wessbo

Ekonomichef