Skip to content

Styrelsen

Styrelsens roll

  • Styrelsen och styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman på 1 år.
  • Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.
  • Fastställer Sparbanken Alingsås AB:s mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll.
  • Tillsätter, utvärderar och entledigar VD
  • Ser till att informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.
  • Sparbanken Alingsås AB strävar efter att styrelsen såväl till sin helhet som individuellt har tillräckliga kunskaper, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. 
  • Sparbanken Alingsås AB arbetar löpande med kompetensutveckling för styrelseledamöter, VD samt övrig personal. 
  • Sparbanken Alingsås AB:s löpande förvaltning sköts av VD, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelseledamöter