Skattskyldighet

Alla kunder är skyldiga att deklarera reavinst eller förlust som uppkommit bland annat vid försäljning eller inlösen av värdepapper, det vill säga även sådan vinst/förlust som kommer från SPAX.

Olika skatteregler

De skatteregler som ska tillämpas beror på SPAX är marknadsnoterad eller inte marknadsnoterad, vilket underliggande tillgångsslag som avkastning skall beräknas och om det finns förutbestämd lägsta avkastning.

Marknadsnoterade SPAX

Marknadsnoterade SPAX handlas på en reglerad marknad, till exempel på Stockholmsbörsen. Är avkastningen kopplad till värdeutvecklingen för aktier beskattas på samma sätt som marknadsnoterade aktier. Vinst vid försäljning eller inlösen anses som kapitalvinst och beskattas med f n 30 procent i inkomstslaget kapital.

Marknadsnoterade SPAX där avkastningen kopplad till andra tillgångsslag än aktier beskattas enligt andra regler, till exempel ska vinst/förlust i SPAX Valuta beskattas som ränta. Reaförlust på SPAX Valuta får kvittas fullt ut mot reavinst på andra marknadsnoterade värdepapper samt mot reavinst på onoterade aktier. En reaförlust på marknadsnoterade aktier eller aktierelaterad SPAX är kvittningsbar till 70 procent mot reavinst på SPAX Valuta.

För ej marknadsnoterad SPAX gäller att kapitalvinst beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital och vid förlust medges avdrag med 70 procent av förlusten mot övriga intäkter i inkomstslaget kapital.

Förutbestämd lägsta avkastning

I de fall SPAX innehåller en förutbestämd lägsta avkastning behandlas denna del av avkastningen som ränta. Om avkastningen i övrigt är relaterad till aktiemarknaden ska eventuell överskjutande avkastning anses som kapitalvinst. Banken innehåller preliminär skatt på den förutbestämda delen av avkastningen, medan skatt för ytterligare avkastning betalas i efterhand i samband med deklarationen.

Lathund deklaration 2019 (pdf)

Lathund deklaration 2020 (pdf)

Lathund deklaration 2021 (pdf)