Små kursförändringar i den underliggande aktien kan medföra avsevärda förändringar i värdet på ett warrantinnehav. Denna så kallade hävstångseffekt kan medföra att såväl vinsten som förlusten på insatt kapital blir procentuellt större än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande aktien. Om den fastställda slutkursen för aktien vid löptidens slut inte överstiger lösenpriset vid köpwarrant eller inte understiger lösenpriset vid säljwarrant kommer du att förlora hela insatsen. Det du maximalt kan förlora är erlagd premie plus courtage.

Kursen på en innehavd warrant sjunker i allmänhet snabbare mot slutet av löptiden, eftersom det s k tidsvärdet avtar. Du bör därför vara uppmärksam på warrantens återstående löptid. Med hänsyn till bland annat hävstångseffekten och tidsvärdet bör du fortlöpande överväga lämpligt försäljningstillfälle för innehavda warranter. En turbowarrant utgiven av Swedbank har genom sin stop-loss och eventuella förtida slutdag ett mindre tidsvärde jämfört med en traditionell warrant som saknar stop-loss.En variant av turbowarrant (unlimited turbowarrant) saknar förutbestämd slutdag och har därför ett tidsvärde närmare noll.

Eftersom warrantens pris inte bara påverkas av kursförändringar i den underliggande aktien utan även av de andra faktorer som nämnts ovan är det viktigt att du som investerare i warranter är uppmärksam, både på marknaden i stort och kursutvecklingen i den underliggande tillgången.

Observera att det inte är lämpligt att investera hela det kapital du har till förfogande i warranter. På grund av risken att förlora hela det investerade beloppet är det mer lämpligt att investera ett mindre belopp i warranter och resterande belopp i säkrare placeringar.

Den som köper en warrant tar en kreditrisk på utfärdaren. Risken finns att utfärdaren inte kan fullgöra sitt åtagande på slutdagen. När du tänker handla warranter är det därför viktigt att handla av utfärdare med hög kreditvärdighet.