Sålt privatbostad

Om du har sålt din privatbostad under 2023 måste du deklarera för det. Börja med att se över vilka utgifter du kan dra av från försäljningspriset och vilka du inte får dra av. Till exempel får du inte dra av för reparationer som är äldre än fem år eller renoveringar som totalt kostat mindre än 5 000 kronor under ett kalenderår. Men mäklararvodet, eventuell flyttstajling och kostnader om du bytt till ett bättre material, exempelvis från en plastmatta till ekparkett får du göra avdrag för.

Avgifter för lagfart och pantbrev

Kom även ihåg avgifterna för till exempel lagfart och pantbrev när du deklarerar. Det kan vara stora belopp. Det är också viktigt att komma ihåg att spara och kunna visa underlag för de avdrag man vill göra från försäljningspriset.

Om du efter avdragen får fram att du gjort en vinst ska 22/30 av vinsten beskattas med 30 procent. Det betyder att reavinstskatten blir 22 procent. Om du istället gjort en förlust får du dra av 50 procent av förlusten. Du kan skatta av vinsten direkt eller begära uppskov, det vill säga skjuta inbetalning av skatten framåt. För att få uppskov ska du köpa eller ha köpt en ny permanentbostad och uppskovsbeloppet måste vara minst 50 000 kronor.

Tänk också på att det är vinsten man begär uppskov på, inte skatten. Det innebär att om skattereglerna ändras längre fram kan också den skatt du ska betala ändras.

Hyra ut privatbostaden

Du kan hyra ut din privatbostad skattefritt upp till 40 000 kronor per år. Eventuellt överskott deklarerar du som inkomst av kapital som beskattas med 30 procent. Tänk på att det är olika regler för småhus, bostadsrätt och hyresrätt. Om du hyr ut ett småhus får du även göra avdrag för 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget och för en bostadsrätt eller hyreslägenhet kan du göra avdrag för den del av månadsavgiften som avser den uthyrda bostadsdelen.

Har du köpt och sålt värdepapper

Vinst och förlust kan kvittas mot varandra i inkomstslaget kapital. Underskott av kapital får dras av till 30 procent (om underskottet är på högst 100 000 kronor). Tänk på att ränteutgifterna kan fördelas mellan sammanboende/makar.

Tillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas och schablonintäkten är förtryckt i deklarationen under inkomst av kapital. Schablonintäkten kan kvittas mot ränteutgift eller kapitalförlust som du gjort utanför ISK.

Om du har sålt aktier eller fonder utanför ISK med vinst ska du betala kapitalskatt på den. Om du gjort en förlust under 2023 kan du kvitta förlusten mot annan vinst i inkomstslaget kapital eller dra av för förlusten.

Avdrag för räntor och ränteskillnad

Du kan också göra avdrag för ränteutgifter i din deklaration – de är normalt förtryckta. Om ränteavdraget innebär ett underskott av inkomst av kapital får du göra avdrag med 30 procent (om underskottet är högst 100 000 kronor). På belopp som är större än 100 000 kronor medges avdrag med 21 procent. Du får inte göra avdrag för ränta på studielån från CSN.

Tänk också på att ränteavdragen kan fördelas mellan sammanboende/makar som har gemensamma lån.

Avbryter du ett lån i förtid för att du till exempel har sålt din bostad eller bytt bank och betalar en ränteskillnadsersättning till banken kan du göra avdrag för det som en ränteutgift.

Rot och rut

Du kan få skattereduktion för arbetskostnad för hushållsnära tjänster (rut) på 75 000 kronor per år medan rotavdraget (arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) är max 50 000 kronor per person och år. Det sammanlagda rot- och rutavdraget för privatpersoner är max 75 000 kronor per år. Eventuella skattereduktioner är förtryckta i din deklaration men först när du godkänner den begär du din slutliga skattereduktion. Kontrollera därför att avdraget stämmer.

Det arbete som utförts och betalats för under 2023 dras mot inkomstskatten samma år. I Skatteverkets tjänst "Rot och rut – mina avdrag" kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du använde under 2023.

Skattereduktion grön teknik

Från och med den 1 januari 2021 kan du få skattereduktion med upp till 50 000 kronor per person och år för delar av kostnaden för arbete och material om du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Eventuella skattereduktioner är förtryckta i din deklaration men först när du godkänner den begär du din slutliga skattereduktion. Kontrollera därför att avdraget stämmer.

Har du betalat tillräckligt mycket skatt för att få reduktion?

För att få skattereduktion för till exempel rut- och rotarbeten samt installation av grön teknik måste du ha tillräckligt mycket skatt att göra avdrag från. Därför är det viktigt att du har koll på dina samlade skattereduktioner. Är ni två som betalar inkomstskatt i hushållet, men alla avdrag görs från den enas inkomstskatt, finns det risk att den kvarvarande skatten blir för låg för att göra rut- och rotavdrag från fullt ut. Det kan därför vara klokt att omfördela till exempel ränteavdrag på eventuella gemensamma lån mellan sig, för att på så sätt öka utrymmet för avdrag.

Kan du göra avdrag för pensionssparande?

Om du saknar avsättning till tjänstepension i din anställning har du rätt att göra avdrag för eget pensionssparande med 35 procent av förvärvsinkomsten men max tio prisbasbelopp (525 000 kronor år 2023) per år. Sparandet måste dock göras i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Du kan inte få göra avdrag för sparande i till exempel ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

Resa till och från arbetet

Om du har reseutgifter över 11 000 kronor för resor till och från ditt arbete kan du göra avdrag för dessa utgifter. Villkor för avdrag finns på skatteverket.se. Använder du din privata bil för du avdrag med 25 kronor per mil. Har du en förmånsbil får du avdrag med 12 kronor per mil. Avdraget för förmånsbilar som drivs helt av elektricitet är 9,50 kronor per mil.

Flyttat på grund av arbete?

Om du har flyttat till annan ort på grund av arbete kan du få göra avdrag för ökade kostnader vid dubbel bosättning.

Avdrag för hemmakontoret?

Det har blivit allt vanligare att man arbetar hemifrån och under vissa förutsättningar kan avdrag medges. Men det behöver inte innebära att du har rätt att göra avdrag för till exempel skrivbord, arbetsstol eller internetuppkoppling då det räknas som vanliga saker i ett hem.

Vad gäller arbetsrum hemma kan du ha rätt till avdrag för det om du uppfyller samtliga krav nedan:

  • Din arbetsgivare erbjuder ingen arbetsplats för dig.
  • Du har ett tydligt behov av ett arbetsrum i din bostad.
  • Rummet används enbart för ditt arbete.
  • Din bostad måste vara större än du behövt om du inte haft ett arbetsrum i den.
  • Arbetsrummet får inte ingå i bostadsutrymmet och ska ha en egen ingång.

Deklarera för ett dödsbo

Om en nära anhörig till dig gått bort under 2022/2023 är det du och övriga som är närmast anhöriga, alternativt ett ombud som ni har utsett, som är ansvariga för dödsboets deklaration. Deklarations­blanketten skickas till den adress som dödsboet är skrivet på.

Kontakta gärna din rådgivare om du vill ha ytterligare information.