Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Vad är en stiftelse och varför grunda en?

Det finns redan många organisationer som gör gott i samhället och som stödjer olika välgörande ändamål. Om du, som har sparat ett större kapital, vill ha ännu mer inflytande över vart dina pengar går kanske en egen stiftelse är något att fundera över.

En stiftelse är en juridisk person med självständig förmögenhet som förvaltas för ett särskilt syfte. Det syftet kan till exempel vara att dela ut bidrag, stipendier eller hjälpa till att finansiera vetenskaplig forskning. Stiftelser styrs av ett stiftelseförordnande som anger hur stiftelsen ska förvaltas och användas samt vilka som eventuellt ska få pengar eller kunna ansöka om pengar.

Det finns ett antal olika så kallade allmännyttiga ändamål* som en stiftelse ska uppfylla och även andra krav som att dela ut 80 procent av sina intäkter, för att stiftelsen ska vara skattebefriad. Det är oftast inom dessa allmännyttiga ändamål som stiftelser startas upp.

Varför vill man starta en stiftelse?

Oftast är det personer som saknar bröstarvingar. De vill ge sina pengar till ett gott ändamål som de själva väljer i stället för att låta Allmänna arvsfonden avgöra.

Den andra stora gruppen som vill starta stiftelser är entreprenörer som önskar lämna delar av sitt kapital till barn och delar till andra ändamål. De kan också ha tankar om att skapa något som förenar familjen genom att ha med dem i stiftelsens styrelse. Gemensamt för de olika inställningarna är en önskan om att vilja göra gott och lämna något kvar som är bestående.

Vem äger stiftelsen egentligen?

Det som är speciellt med stiftelser är att de inte ägs av någon. Det kan låta märkligt men man brukar uttrycka det som att en stiftelse ägs av sig själv eller av det ändamål/syfte som stiftelsen har. En stiftelse har alltså varken ägare eller medlemmar. Stiftelsens viktigaste uppgift är att ta till vara bildarens önskemål samt att förvalta stiftelsens kapital på ett godtagbart sätt.

När det gäller förvaltningen av en stiftelses kapital går det att välja på två olika förvaltningsformer; anknuten förvaltning eller egen förvaltning.

Anknuten förvaltning innebär att man utser en förvaltare. Det är oftast en bank men kan också vara exempelvis en kommun eller ett pastorat. Denna förvaltare fungerar som stiftelsens styrelse. Det är vanligt att en förvaltare samförvaltar flera olika stiftelser, vilket gör att detta kan vara kostnadseffektivt.

Det andra alternativet är egen förvaltning, vilket innebär att man utser en stiftelsestyrelse där stiftaren själv kan ingå om så önskas, tillsammans med andra sakkunniga. Stiftelsens styrelse har, precis som vid anknuten förvaltning, till uppgift att se till att uppfylla donatorns vilja och förvalta stiftelsen.

Vad krävs för att bilda en stiftelse?

Egentligen krävs bara tre saker för att bilda en stiftelse; ett gåvobrev eller testamente med önskan om bildandet och vilka stadgar som ska gälla, en förvaltare och slutligen ett kapital som flyttas till stiftelsens konto. Därefter ska de allra flesta stiftelser registreras hos Länsstyrelsen som har tillsyn över stiftelser.

Även om det kan tyckas relativt enkelt att bilda en stiftelse så är det viktigt att man tänker igenom hur man vill att stiftelsen ska fungera och de önskemål man har om hur kapitalet ska förvaltas. När pengarna är överflyttade till stiftelsen går de inte att få tillbaka. 

En stiftelse kan ha ett evigt liv så det gäller att fundera på om ändamålet håller även om 50–100 år. Även styrelsens sammansättning ska fungera under lång tid, så här måste man tänka igenom vilka kriterier styrelseledamöterna ska uppfylla framöver.

Hur mycket pengar behövs för att bilda en stiftelse?

Det finns inte några formella krav på hur stort kapital som krävs för att bilda en stiftelse. En rekommendation är från fem miljoner kronor och uppåt.

Tanken är oftast att avkastningen på det kapital man avsätter till stiftelsen ska användas för stiftelsens ändamål, det vill säga delas ut. Utöver detta behövs pengar till stiftelsens fasta kostnader som administration etc.

Hur kan banken hjälpa till?

Vi kan hjälpa till med hela processen, från de första tankarna ända fram till en färdig stiftelse, via rådgivare och bankens specialister på stiftelser.

Vi agerar bollplank och har även kontakter med externa stiftelsejurister som kan hjälpa till med den formalia som krävs, något vi rekommenderar innan registrering sker hos Länsstyrelsen.

När stiftelsen är bildad sköter vi kapitalförvaltningen och hjälper vi till med den administration som behövs, exempelvis löpande redovisning, årsbokslut och årsredovisning.

Kontakta gärna din rådgivare om du vill veta mer om att bilda en stiftelse.

Krav på allmännyttigt ändamål

Ändamålet bör ha en sådan karaktär att det är av samhällelig natur och bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar samhället vilar på.

*Allmännyttiga ändamål:

 • Idrott
 • Kultur
 • Miljövård
 • Omsorg om barn och ungdom
 • Politisk verksamhet
 • Religiös verksamhet
 • Sjukvård
 • Social hjälpverksamhet
 • Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet
 • Utbildning
 • Vetenskaplig forskning
 • Annan likvärdig verksamhet